Grafomotorika. Kreslíme stromy.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme hrable.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme smajlíkov.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Hady

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme hada.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme duchov.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme dážď.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme trávu.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme čerešne.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme cencúle.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)